dahiteb-stryker 3

تکنیک جراحی تعویض مفصل ران

بیهوشی:
عمل جراحی تعویض مفصل ران با بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی (اپیدورال یا اسپاینال) انجام می شود. به طوری که در حین جراحی، شما هیچگونه درد یا ناراحتی احساس نخواهید کرد و بسته به شرایط بیمار تیم پزشکی تعیین کننده نوع بیهوشی بیمار خواهد بود.

مراحل عمل جراحی لگن به شرح زیر می باشد :
در عمل جراحی تعویض مفصلران غضروف ها و استخوان هایی که دچار صدمه شده باشد برداشته شده و اعضای مصنوعی
( پروتز )مطابق زیر در آن جای گذاری می شود.

  • برای شروع عمل ، جراح یک برش پوستی در ناحیه مفصل ران ایجاد می کند تا از آن طریق به بافت نرم و عضلات اطراف مفصل ران دسترسی پیدا کند .
  • بعد از اینکه به مفصل رسید سرگوی مانند از داخل حفره در آورده می شود و با ایجاد برش، گردن استخوان ران برداشته می شود .
  • با برداشته شدن سر استخوان حفره مفصل ران در دسترس قرار گرفته و بعد از اندازه گیری حفره برای انتخاب صحیح پروتز ، داخل حفره با وسیله مخصوصی آماده می شود تا هم شکل بخش خارجی پروتز کاپ شود . پروتز کاپ بدقت در داخل حفره آماده شده قرار می گیرد.
  • این پروتز با روش های مختلفی بسته به روش ترجیحی جراح بر اساس کیفیت استخوان شما در جای خود محکم می شود . این روش ممکن است شامل استفاده از سیمان ارتوپدی برای نگهداشتن کاپ در جای خود باشد . اکثر پروتز های کاپ طوری طراحی شده اند که به استخوان اجازه رشد به داخل سطح فلزی پروتز را می دهند تا پروتز را در جای خود نگهدارند . این مدل از تثبیت ممکن است نیاز به پیچ داشته باشد تا پروتز کاپ قبل از رشد استخوانی به خوبی در جای خود بماند.
  •  داخل استخوان ران با وسایل مخصوصی تخلیه می شود تا مدل آزمایشی پروتز در داخل آن قرار گیرد . نمونه آزمایشی سر گوی مانند برروی پروتز ران قرار گرفته و لایه پلاستیکی نیز داخل پروتز کاپ قرار می گیرد.
  • سپس مفصل ران با قرار دادن سر گوی مانند داخل کاسه فعال شده ، حرکت آن در جهات مختلف بررسی شده و پایداری آن مورد ارزیابی قرار می گیرد .
  • زمانی که بهترین ترکیب پروتزها بدست آمد پروتز نهایی درون استخوان ران قرار گرفته و محکم می شود
  • در پایان جراح شما لایه های بافت نرم و پوست را با بخیه به دقت می بندد٬و پس از اتمام جراحی بیمار به اتاق ریکاوری منتقل میشود.