• لیست محصولات گردنی : محصولات ستون فقرات گردنی متناسب با نوع نیاز جراحان و بیماران تحت عنوان سه دسته بندی متفاوت عرضه میگردد که شامل کیج های بین مهره ای هستند که از جنس پلیمر PEEK بوده که هم خاصیت زیست سازگاری دارند و همیتوانند عملکرد دیسک بین مهره ای را شبیه سازی کنند و میتوان از گرفت برای پر کردن انها استفاده کرد تا نتایج بهتری حاصل شود و محصول بعدی که به آن اشاره میشود پیچ مورد استفاده در ناحیه گردن هستند و همچنین برای ایجاد فیکشن بهتر برای هر دو محصول، محصول دیگری پیشنهاد میشود که پلیت های گردنی هستند که به ایجاد استحکام و اطمینان بهتر در ناحیه گردن کمک میکنند.

Cervical Product Category : Cervical spine products are offered in three different categories according to the needs of surgeons and patients, which include interbody fusion cages made of PEEK polymer, which are biocompatible and can simulate the function of the intervertebral disc of course you can use bone graft to fill them to get better results, and the next product that is mentioned is the pedicle screw used in the cervical area, and also to create a better fixation for both products, another product is suggested, which are cervical plates. which help to create better strength and confidence in the cervical area.